Tietosuojaseloste

Löfkulla Golf tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste antaa EU:n tietosuoja-asetuksen (”Tietosuoja-asetus”) edellyttämiä tietoja rekisteröidylle.

  1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Yhteisinä rekisterinpitäjinä toimivat Löfkulla Golf ry ja Löfkulla Golf tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröityjen informoinnin ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisen osalta vastuutahona toimii Löfkulla Golf Oy.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja yhteystiedot:

Löfkulla Golf

Lehtimäentie 2, 02770 Espoo

Toiminnanjohtaja Johan Weurlander

info@lofkullagolf.fi

  1. Rekisterin nimi

Jäsentietojen, vuokrapelivälinetiä lainaavien sekä golfin green cardin suorittaneiden hallintaan tarkoitettu rekisteri, jossa rekisteröitynä ovat itse jäsentietonsa antaneet jäsenet, pelaajat ja erilaisissa promo-, messu- ja asiakastilaisuuksissa yhteystietonsa antaneet potentiaaliset uudet asiakkaat, sekä golfin green cardin suorittaneet

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto käsiteltävien henkilötietojen eri käyttötarkoituksista ja niihin sovellettavista oikeusperusteista sekä käsiteltävistä henkilötietoryhmistä.

Käyttötarkoitus Oikeusperuste Henkilötietoryhmät
Löfkulla Golf ry:n jäsenluettelon ylläpitäminen Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen; yhdistyslain mukainen velvoite jäsenluettelon ylläpitämiseen

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu muiden kuin yhdistyslain edellyttämien tietojen osalta

Jäsenet;

– nimi, jäsennumero, sukupuoli, syntymäaika ja yhteystiedot, osoite ja kotipaikka, käyttäjäryhmä, jäsenmaksuluokka ja muut jäsenyyteen liittyvät tiedot

Palveluiden tuottaminen sekä asiakaspalvelun ja asiakassuhteen hallinnointi, kuten; tasoituksen ylläpitäminen, ajanvarausten hallinnointi, kilpailujen järjestäminen sekä rangekorttien hallinnointi,

pelivälineiden vuokraus

Sopimuksen täytäntöönpano tai sitä edeltävät toimenpiteet ja/tai rekisterinpitäjän oikeutetut edut; (kuten, tasoitus, ajanvaraus, kilpailutulokset jne.) Henkilötietolain 13 §:

vuokraus- ja lainaustoiminta

Rekisteripitäjän oikeutettu

etu

Nimi, yhteystiedot, jäsennumero, sukupuoli, maksutiedot, tasoitus, pelioikeus, kotiseura sekä tiedot asiakkaan käyttämistä palveluista (kuten pelikierrokset, kilpailutulokset ja pelivälineiden vuokraaminen) jne. tai asiakkaan itse antamat henkilötiedot, puhelinnumero.

Osakkeen omistus- ja vuokraushistoria

Markkinointi Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, sekä asiakkaan suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin Nimi, yhteystiedot, jäsentiedot, tasoitustiedot ja pelihistoria
Tutkimusten, selvitysten sekä mielipidekyselyjen toteuttaminen ja tilastointi Oikeutettu etu Nimi, yhteystiedot, maksutiedot, tasoitus, pelioikeus, kotiseura sekä tiedot asiakkaan käyttämistä palveluista (kuten pelikierrokset, kilpailutulokset ja pelivälineiden vuokraaminen) jne.
Löfkulla Golf ry:n golfin green cardin suorittaneiden luettelon ylläpitäminen Oikeutettu etu Nimi, sukupuoli, syntymäaika. yhteystiedot, sekä suoritukseen liittyvät tiedot, kuten ajankohta
  1. Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämiskriteerit

Jäsenten ja asiakkaiden tiedot säilytetään jäsenyyden tai asiakassuhteen ajan, mutta niiden ajantasaisuutta ja säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti jäsen- tai asiakassuhteen ajan.

Jäsenyyden tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen hänet siirretään ns. passiiviseksi, jonka jälkeen tietoja säilytetään kolme vuotta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Entisten jäsenten ja asiakkaiden tiettyjä tietoja (ks. tarkemmin kohdan 4 taulukko yllä) voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin, jolloin entisiä jäseniä tai asiakkaita pidetään ns. potentiaalisina asiakkaina. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot poistetaan, mikäli kyseiseen henkilöön ei ole kohdistunut markkinointitoimenpiteitä viimeiseen 12 kuukauteen tai jos henkilö on kieltänyt häneen kohdistuvan suoramarkkinoinnin.

Vuokrapelivälineiden vuokraavien asiakkaiden tiedot tuhotaan viimeistään kauden päättyessä. Ladattavien palloautomaatti korttien asiakastietoja säilytettään asiakkaan asiakassuhteen ajan ja asiakassuhteen päättymisen jälkeen hänet siirretään ns. passiiviseksi, jonka jälkeen tietoja säilytetään kaksi vuotta, ellei lainsäädäntö muuta edellytä. Tietoja voidaan asiakkaan suostumuksella säilyttää toistaiseksi. Tietoja voidaan jäsenen tai asiakkaan suostumuksella säilyttää toistaiseksi.

  1. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Yhteisrekisterinpitäjät voivat luovuttaa henkilötietoja Suomen Golfliitto ry:lle, joka on Euroopan Golfliiton (EGA) alainen virallinen tasoitusta ylläpitävä toimija. Golfliitto käyttää tietoja asiakaspalveluun, lajin ja toimialan kehittämiseen sekä markkinointiin. Golfliiton keskusrekisteriin toimitetaan seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tasoitus, kotiseura, jäsenen tila (aktiivinen/passiivinen), pelioikeus (aktiivinen/passiivinen), lehden tilaustieto (paperilehti, digilehti), pelikierrokset ja tulokset.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Yhteisrekisterinpitäjät voivat myös luovuttaa henkilötietoja toiselle Golfliiton jäsenseuralle vieraspelaamiseen liittyvän asiakassuhteen hoitoa varten. Vieraskentän ajanvarausjärjestelmään toimitetaan seuraavat tiedot: Nimi, syntymäaika, yhteystiedot, tasoitus, kotiseura, jäsenen tila.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös yhteistyökumppanin osakkaalle, jäsenelle ja/tai asiakkaalle tarjoaman edun markkinointia varten. Tällöin toimitetaan seuraavat tiedot: Nimi ja yhteystiedot.

  1. Henkilötietojen siirtäminen

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita tietojen käsittelyssä, mutta tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterinpitäjä tekee asianmukaisen tietosuojan ja -turvan varmistamiseksi tietosuoja-asetuksen edellyttämän sopimuksen käyttämiensä henkilötietojen käsittelijöiden kanssa.

  1. Henkilötietojen lähteet

Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään suullisella sopimuksella. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kolmansien osapuolten rekistereistä.

  1. Rekisteröidyn oikeudet

9.1 Tarkastus- ja siirto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Rekisterinpitäjä voi periä kohtuullisen hallintomaksun rekisteröidyn pyytämistä lisäjäljennöskappaleista. Mikäli rekisteröity tekee pyynnön sähköisesti, eikä hän ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa. Lisäksi rekisteröity voi pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa tietosuoja-asetukseen perustuen.

9.2 Tietojen korjaaminen, poistaminen sekä käsittelyn vastustaminen

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan henkilötietojaan ja hän voi kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä.

9.3 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

9.4 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei hänen henkilötietojensa käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiassa valitus valvontaviranomaiselle.

9.5 Oikeuksien käyttäminen

Rekisteröidyt voivat tarkastaa tähän selosteeseen liittyvät omat tiedot pääosin Suomen Golfliiton käyttämästä sähköisestä järjestelmästä ebirdiestä.

Kaikki muut tässä selosteessa mainitut pyynnöt tulee toimittaa yllä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Varaudu tarpeen mukaan todistamaan henkilöllisyytesi käyttäessäsi rekisteröidyn oikeuksia. Rekisteripitäjä on oikeus

  1. Henkilötietojen suojaus

Henkilötiedot sijaitsevat pääasiassa henkilötieto- ja varausjärjestelmässä. Henkilötietoihin pääsyoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjien työntekijöillä, jotka ovat vaitiolovelvoitteen piirissä ja joilla on tarve käyttää reksiteriä työtehtäviensä tekemiseen.

Henkilötietoja suojataan myös käyttöoikeuksien rajaamisella.

Tietokoneet ja järjestelmät on suojattu palomuureilla ja viruksentorjuntaohjelmistoilla. Toimisto- ja arkistotilat ovat toimiston kiinnioloaikoina lukitut ja hälytysjärjestelmien piirissä.