Bulletin 1.10! Vi förlänger och breddar på fairway nr.4. Transport av jordmassor kan inverka på spelandet vid fairway 3 och 4.